Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε κάθε επίπεδο εναρμονίζονται απόλυτα με ό,τι έχει υιοθετηθεί από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη διδασκαλία και εκμάθηση σύγχρονων γλωσσών (Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching).
Και στα έξι επίπεδα ελληνομάθειας αναπτύσσονται εξίσου και οι τέσσερις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

επιπεδοποίηση βάσει
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
επίπεδα ελληνομάθειας
A1 A1 αρχικό (στοιχειώδες)
A2 A2 εισαγωγικό
B1 B1 βασικό
B2 B2 μέσο (επάρκειας)
C1 Γ1 προχωρημένο
C2 Γ2 αυτάρκειας

 

Για να εξακριβώσετε το δικό σας επίπεδο συμπληρώστε την ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ.

περιγραφή – στόχοι επιπέδων
Α1
 • εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα – ανάγνωση & γραφή
 • ο μαθητής μπορεί να ανταποκρίνεται σε συστάσεις, απλές συνομιλίες και οικείες καθημερινές εκφράσεις
Α2 ο μαθητής μπορεί

 • να δίνει πολύ βασικές πληροφορίες για την προσωπική, οικογενειακή του ζωή, για αγορά, ψυχαγωγία κ.ά.
 • να ανταλλάσσει άμεσες πληροφορίες για πολύ οικεία του θέματα
 • να κατανοεί απλές δημόσιες ανακοινώσεις π.χ. σε μέσα συγκοινωνίας, καταστήματα κ.ά.
Β1 ο μαθητής μπορεί

 • να παράγει απλό και συνεκτικό λόγο για θέματα προσωπικού ενδιαφέροντός του και για βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις (π.χ. μέσα μεταφοράς, εργασία, αγορά κ.ά.)
 • να περιγράφει προσωπικές του εμπειρίες και γεγονότα
 • να αιτιολογεί σύντομα τις απόψεις και τα σχέδιά του
 • να κατανοεί τα κύρια σημεία σε θέματα που συναντάει συχνά σε χώρους, όπως η εργασία, η εκπαίδευση κ.ά.
 • να γνωρίζει κάποιες από τις κοινωνικές και γλωσσικές συνήθειες των φυσικών ομιλητών (επίσημος-φιλικός τόνος, χειρονομίες, χειραψίες κ.ά.)
Β2 ο μαθητής μπορεί

 • να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις προσωπικής επικοινωνίας και σε συγκεκριμένες κοινωνικές ή επαγγελματικές επαφές
 • να κατανοεί την κύρια ιδέα, την ουσία, αλλά και σημαντικές λεπτομέρειες πιο σύνθετων κειμένων
 • να συνομιλεί με ευχέρεια, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια
 • να παράγει περισσότερο λεπτομερή και σύνθετα κείμενα
 • να εκθέτει την προσωπική του άποψη, με παράλληλη εξήγηση και τεκμηρίωση
 • να γνωρίζει τις σχετικές κοινωνικές και γλωσσικές συνήθειες (επισημότητα-οικειότητα, χειρονομίες, τρόπο να ολοκληρώνει την επικοινωνία ή να παίρνει το λόγο κ.ά.)
 • να είναι εξοικειωμένος με βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τρόπου σκέψης και ζωής, νοοτροπίας, κοινωνικών συνηθειών και πολιτισμού
Γ1 ο μαθητής μπορεί

 • να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, ώστε να επικοινωνεί άνετα και ικανοποιητικά με τους φυσικούς ομιλητές
 • να κατανοεί πιο απαιτητικά και εκτεταμένα κείμενα
 • να χειρίζεται καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις, όταν αυτές παίρνουν διαφορετική τροπή ή παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα
 • να παράγει δομημένα και λεπτομερή κείμενα, πάνω σε σύνθετα θέματα
 • να συμπεριφέρεται κατάλληλα, σύμφωνα με τις κοινωνικές συνήθειες και να έχει επίγνωση των διαφόρων κοινωνικοπολιτιστικών διαφορών ανάμεσα στη δική του κοινωνία και αυτή των φυσικών ομιλητών
Γ2 ο μαθητής μπορεί

 • να κατανοεί οτιδήποτε ακούει ή διαβάζει, αλλά και να αναγνωρίζει έμμεσες πληροφορίες από διάφορες πηγές
 • να επικοινωνεί εντελώς αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια, και να αναπτύσσει επιχειρηματολογία για διάφορα θέματα, που προκύπτουν από οποιαδήποτε πηγή προφορικού ή γραπτού λόγου, και να παρουσιάζει με συνοχή επιχειρήματα και αναφορές
 • να χρησιμοποιεί ευέλικτα και αποτελεσματικά την ελληνική γλώσσα για κοινωνικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες
 • να παρουσιάζει λόγο με σαφήνεια, δομή, χρησιμοποιώντας με σιγουριά διάφορους γλωσσικούς μηχανισμούς